วันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัสวนดุสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ประชาชนจิตอาสา" ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร