วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทำการสอบสอบประมวลความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 11306 และ ห้อง 11307