วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน เป็นโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้อัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการของไทย โดยมุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทยในหลากมิติ มหาวิทยาลัยจึงกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างเสริม เพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว อนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยและท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการบริการของไทยจากภูมิรู้แห่งศาสตร์และศิลป์ หัวใจแห่งความเป็นไทย การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี