โครงการ “จากนิสิต สู่นักธุรกิจอาชีพ” จัดโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) นักศึกษารหัส 58 เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด โดยมี ผศ.ดร.ธนากร ปักษา และผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1,2 และ3 ได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตร กิจกรรมนี้ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและทำกิจกรรมร่วมกันจากศิษย์เก่า รหัส 56 (นางสาวสุนิตา ศรีสว่าง) ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดยมีชื่อกลุ่ม 1. กลุ่มเด็กน้อยกับป๊อปคอร์น 2. ของมันต้องมี 3. 12345 I love major 4. Dissapear