กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup จัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าประกวดแนวคิดในหัวข้อ Ageing Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคม "ผู้สูงวัย" จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) งานบุญ เชื่อมใจ สูงวัย 4.0 (2) เก๋าเปย์  (3) Young เก๋า DBizCom และ (4) คิดdBizCom โดยมี ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก และ ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมงานบุญ เชื่อมใจ สูงวัย 4.0 และรางวัลชมเชย คือ ทีมคิดdBizCom