ลำดับที่ ชื่อโครงงาน ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบการจัดการโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แผนที่อัจฉริยะมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
3 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ระบบบริหารจัดการโครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
4 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณี กล่องแบบสมาร์ตหรือ กล่องอัจฉริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์

ต้องประสงค์

5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ กรณีการพิสูจน์ตัวตนของกรรมการกำกับการสอบและข้อสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์

ต้องประสงค์

6 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นโครงการจิตอาสาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบำรุง
7 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์บน ระบบปฏิบัติการแอนดอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบำรุง
8 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบำรุง
9 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้โปรแกรม Adobe After Effects เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
10 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จิตอาสาช่วยช้างเพื่อมูลนิธิเพื่อนช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
11 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ระบบการจัดการสินค้าและตัวแทนจำหน่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
12 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
13 การพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์เส้นทางการไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
14 การพัฒนาเเอปพลิเคชันคลังคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
15 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
16 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการตลาดครัวสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
17 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บการขอใช้ห้องเรียนจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
18 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นคลังความรู้ออฟฟิศซินโดรม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
19 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ระบบการจัดการฐานข้อมูลการติดตามสถานะค่ารักษาพยาบาล สำหรับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
19 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สื่อพัฒนาการสำหรับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ กรณีเด็กสมาธิสั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
20 การพัฒนานิทานสื่อการ์ตูนแอนิเมชันนิทานของพ่อ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ บนเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
21 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ