ลำดับที่ ชื่อโครงงาน ที่ปรึกษา โปสเตอร์ เว็บไซต์
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกประวัติสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

2 การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

3 การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามหาสิ่งของบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

4 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ แนะนำสถานที่ไหว้พระขอพรในเยาวราช

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ จำลองนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Virtual Reality

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

6 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โฮมเบเกอรี่ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

7 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันสำปะหลัง บ้านเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

8 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลแหล่งงานสำหรับผู้สูงอายุ

ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

9 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

10 การพัฒนาเเอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการเเอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
11 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

12 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ การจัดการรายรับรายจ่ายของผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
13 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

14 ระบบการจัดการแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

15 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษา

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

16 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ นิทานส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

17 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

18 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

19 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

20 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานไขปริศนาประลองปัญญาสำหรับเด็ก 3-6 ปี

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

21 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แนะนำการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

22 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมความงามของหงส์ทองแห่งดุสิตธานี ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์