ลำดับที่ ชื่อโครงงาน ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด เว็บไซต์
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกประวัติสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
2 การพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
3 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
4 การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามหาสิ่งของบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
5 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ จำลองนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Virtual Reality ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
6 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โฮมเบเกอรี่ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
7 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันสำปะหลัง บ้านเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
8 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลแหล่งงานสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
9 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ การจัดการรายรับรายจ่ายของผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
11 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
12 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แนะนำการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ
13 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ แนะนำสถานที่ไหว้พระขอพรในเยาวราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
14 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ นิทานส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
15 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน
16 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
17 ระบบการจัดการแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ