วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ในหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เดินทางไปทำกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก จิตอาสา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เพื่อความเป็นพลเมืองโลก ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ