ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


The Web Application Development: Performance Evaluation System, the Office of Academic Promotion and Registration, Suan Dusit University.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยการทำงานของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน บันทึก แก้ไข หรือเพิ่ม – ลบ ข้อมูล การตั้งค่าเริ่มต้น จัดการประเด็นการประเมิน และระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังแฟ้มสะสมงานรายบุคคล (e-Portfolio) และเชื่อมโยงไปยังประวัติส่วนตัว (Personal) ตลอดจนออกรายงานต่างๆ

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML5, JavaScript, CSS

Database

MySQL

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวชฎาพร จูสิงห์
5811011802070

นางสาวธัญธิชา นิ่มนวล
5811011802071

นายกนกพล อู่วงศ์เจริญ
5811011802082