ระบบการจัดการแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียน

และแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


The Web Application Development :
Class Registration From Management System ,
Suan Dusit University

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระบบการจัดการแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ การทำงานของโปรแกรมสามารถนำเข้าข้อมูลรายวิชาประจำภาคการศึกษา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำมาเป็นแบบบันทึกการรับ-ส่งข้อมูลวันที่ที่ได้รับ-ส่งและยังสามารถลงชื่อผู้ที่รับ-ส่งแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถตรวจสอบเอกสารและวันที่ เวลารับ-ส่งเอกสารผู้ที่รับ-ส่งเอกสารและผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ตรวจสอบสถานะของการส่งเอกสาร และสามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปการรับ-ส่ง แบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6)

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML5, JavaScript, CSS

Database

MySQL

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


ระบบการจัดการแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนันดร เตียตระกูลวิวัฒน์
5811011802074

นางสาวชลนิภา อรรถจรูญ
5811011802073

นายเจริญชัย ปะเกียร
5811011802012