การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี


The Application Development on Android Operating System : The Guidelines for Choosing a Major in Bachelor Degree

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนวทางการเลือกสาขา วิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อนำเสนอข้อมูลแนะแนวทางการเลือกสาขาวิชาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (2) เพื่อให้สารสนเทศสายอาชีพที่ได้รับความสนใจในแต่ละปีสำหรับผู้ประกอบการหรือ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดยแอปพลิเคชัน แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และสามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้ อย่างชื่อ-นามสกุล สายการเรียน โรงเรียนที่เรียน ข้อมูล อาชีพ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ลงในแอปพลิเคชัน เพื่อให้แอปพลิเคชันทำการประมวลข้อมูลระหว่างกัน

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML5,Java,JavaScript,CSS

Database

Firebase Database

Web Server

Firebase Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i5 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนวทางการเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยรัตน์ บุญญานันท์
5811011802066
นายวงศพัทธ์ พุ่มขจร
5811011802091
นายสุธีร์ คาร์ลอล
5811011802094