การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


The Application Development On Android Operating System: Student Attendance Check Systems for Business Administration Program in Business Computer, Suan Dusit University.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและสามารถพิมพ์รายงานเพื่อสะดวกกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาการศึกษาโดยการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากการตรวจสอบรายชื่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับความรู้

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML5, JavaScript, CSS

Database

MySQL,SQLite

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver,Android studio

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวาลิน เนียมสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายภาณุพงศ์ หอมหวล
5811011802030

นางสาววิมลนัฐ หยิบจันทร์
5811011802035

นางสาวศิรประภา วัฒนวินิน
5811011802048