แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การจัดการข้อมูลแหล่งงานสำหรับผู้สูงอายุ


The Application Development on Android Operating System : Elderly Jobs Data Management

 

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลแหล่งงานสำหรับผู้สูงอายุ เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการจัดหางานที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูสูงอายุ ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมจากการว่างงานและเป็นการเพิ่มทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มคนวัยทำงานในการดูแลที่อยู่อาศัย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำในเวลาว่างหลังจากการเกษียณงานและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

 

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Programs

Ionic Framework, Genymotion

Database

MySQL

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ คอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการวินโดว์ 10

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

 

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลแหล่งงานสำหรับผู้สูงอายุ

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
นายธนพล บุบผาสวรรค์
5811011802059

 
นายธันวา บุญมีรอด
5811011802087

 
นายธุรกิจ รุ่งทิวามงคล
5811011802093