การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความเป็นจริงเสริมของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


The Developing Applications on the Android Operating System, Augmented Reality of Business Administration Program in Business Computer, Faculty of Management Science, Suan Dusit University.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความเป็นจริงเสริมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน iOS Anroid และwindow นำเสนอการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นภาพ เสียงและวีดิโอ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยผ่านกล้องบนสมาร์ทโฟนจะเห็นในรูปแบบของภาพและวีดิโอ 3 มิติ สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นได้ รวมถึงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML, C#

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i7

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro

Tools

Unity , Android Studio

 

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความเป็นจริงเสริมของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวลลิตา สีลาคำ
5811011802068

นางสาวสิริรัตน์ เมฆสุข
5811011802072

นางสาวกัลยา หนูเปลี่ยน
5811011802075