การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมัน

สำปะหลัง บ้านเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


The Application Development on Android Operating System : Data Management for Cassava Fields, Baan LaoKhwan, Kanchanaburi.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันสำปะหลัง บ้านเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นสื่อสมัยใหม่ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ราคาการรับซื้อมันสำปะหลังจากแหล่งรับซื้อหรือลานมัน สามารถจองคิวในการขายมันสำปะหลัง พร้อมทั้งมีสถิติราคารับซื้อมันสำปะหลังที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าแหล่งรับซื้อที่ไหนให้ราคาดีกว่ากัน และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการขายมันสำปะหลัง พร้อมทั้งข่าวสารและการเกษตรน่ารู้และเป็นประโยชน์สำหรับการทำเกษตรกรรมมันสำปะหลัง

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

Genymotion, Android Studio

Database

MySQL

Web Server

Hosting.dusit.ac.th

Hardware

อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์เวอร์ชั่น Android 5.0 Lollipop ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Genymotion, Android Studio, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลลานมันสำปะหลัง บ้านเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวนัทธมน โชติรัตน์
5811011802055

นางสาวอัญชลีกร บุญมาก
5811011802058

นายชนาธิป พยัคฆเพศ
5811011802079