การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ


The Application development on the Android operating system:Augmented Reality to enhance teaching, computer network Systems and telecommunication for business

ถัดไป

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 2.เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจในรูปแบบ Augmented Reality(AR)ให้มีความน่าสนใจและเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้สมาร์ตโฟนในการสแกน Markerและวีดีโอการทำสายสัญญาณและการเข้าหัว RJ45แสดงข้อมูลในลักษณะรูปภาพ 2 มิติ 3 มิติ ร่วมกับเทคโนโลยี Augmented Reality(AR) นำเสนอสาระเกี่ยวกับ สื่อกลางส่งข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายและวีดีโอการทำสายสัญญาณและการเข้าหัว RJ45มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานโดยแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ โปรแกรมประยุกตืที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้แก่โปรแกรม Android Studio,โปรแกรม Unity,โปรแกรม Maya,Adobe Photoshop,โปรแกรม Adobe premiere proและ โปรแกรม Adobe Illustratorในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ถัดไป

Tools Techniques


Program

Android, Unity

Web Server

https://developer.vuforia.com/vui/auth/login

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายณัฐกร จันทา
5811011802005

นางสาวโชษิตา เปรมปรุงวิทย์
5811011802084