การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม


Application Development on Android Operating System: The Promotion of Historical Tourism in Kanchanaburi Province via Augmented Reality Technology.

ถัดไป

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นการพัฒนาเพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการ์ณใหม่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง โดยเป็นการนำเสนอผ่านโปรแกรมประยุกต์ทำงานบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โปรแกรมประยุกต์นี้จะนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับการประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ3 มิติ เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ถัดไป

Tools เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

Android, Unity

Database

Vuforia

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Portfolioวีดีโอ การใช้งานแอปพลิเคชัน

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววิไลวรรณ คล้ายแจ้ง
5811011802054
นางสาวอุบลวรรณ บุญปัญญา
5811011802062