การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานไขปริศนาประลองปัญญาสำหรับเด็ก 3-6 ปี


The Application Development on Android Operating System: Fairy Tales for Children 3-6 Years.

รายละเอียดพอสังเขป


แอปพลิเคชันนิทานไขปริศนาประลองปัญญา สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการนำนิทานประเภทเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจความคิดและเรื่องคุณธรรมคติสอนใจให้กับเด็กๆ เด็กช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปี จะมีพัฒนาการด้านสติปัญญา จิตนาการ การจดจำและสนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องประโยคสั้นๆ สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆพยายามแก้ไขด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น นิทานเหมาะสมสำหรับเด็ก 3-6 ปี เป็นนิทานเน้นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายๆ มีคติสอนใจและส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ จิตนาการและสติปัญญา และในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นและทางผู้พัฒนาได้นิทานนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น มีเกมไขปริศนาในระหว่างแอปพลิเคชันเล่านิทานทำให้เด็กได้ทดสอบสติปัญญา การจำ การฟังและการสังเกต ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิเคราะห์ และมีเกร็ดความรู้ตอนจบนิทานทำให้เด็ก เกิดความรู้จากการฟังนิทาน

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่อง CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Animate, Adobe Audition

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทานไขปริศนาประลองปัญญาสำหรับเด็ก 3-6 ปี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเล็ก ปุ๊ดหน่อย
5811011802006

นายปัญญฤทธิ์ กุลเมือง
5811011802024

นายณัฐวัตร ฮั่วจั่น
5811011802038