การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ์โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


The Application Development on Android Operating Systems : Augmented Reality for The Marketing of Home Bakery Products, Suan Dusit University.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการนำเอาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์โฮมเบเกอรี่ โดยจะนำเสนอรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ เกร็ดความรู้ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบ Infographic

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

Android, Unity

Database

Vuforia

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i3 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายณัฐพงษ์ สารพรม
5811011802052
นายณัฐพงษ์ คำเขียว
5811011802090
นายวรินทร์ คงนาคมธัญกิจ
5811011802095