การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำไหว้พระขอพรศาลเจ้าในเยาวราช

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


The Application Development on Android Operating System : Worship Buddha’s blessing at Yaowarat.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำไหว้พระขอพรศาลเจ้าในเยาวราช บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันแนะนำไหว้พระ ขอพรศาลเจ้าในเยาวราช บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำงานได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีความสนใจในการไหว้พระขอพรศาลเจ้า 9 ศาลเจ้า สามารถเข้าใจถึงประวัติ เส้นทางการเดินทางในแต่ละศาลเจ้า และร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าได้เป็นอย่างดี ระบบสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

JavaScript,php

Program

Android Studio

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย CPU AMD A109600 ขึ้นไป และโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,Genymotion

หน้าแอปพลิเคชันวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำไหว้พระขอพรศาลเจ้าในเยาวราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาววราภรณ์ ระยับศรี
5811011802025

นางสาวเสาวรส แตรไตรรงค์
5811011802089