การจำลองนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Reality)


The Application Development On Android Operating System : Virtual Reality Portfolio Of Business Computer Student Suandusit University.

รายละเอียดพอสังเขป


คณะผู้พัฒนาจึงมีจุดประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เยี่ยมชมเกิดประสบการณ์ไหม่จากการรับข้อมูลในแอปพลิเคชัน ให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่น่าจดจำ โดยจะนำเสนอเป็นนิทรรศการวิชาการ ในรูปแบบโลกเสมือนจริงที่ปรากฎให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ในลักษณะเป็นรูปแบบข้อมูลเสมือนจริงสามมิติ โดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลของโครงงานต่าง ๆ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งรูปผลงานของนักศึกษา ผลงานของหลักสูตร ผลงานทางด้านวิชาการ ทางด้านวัฒนธรรม และในหมวดหมู่อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการนำเสนอให้ผู้เยี่ยมและผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา เป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมรอบตัว

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Programlanguage

C#,JavaScript

โปรแกรมสร้างโมเดล 3D

3Ds Max

โปรแกรมสร้างโลกเสมือนจริง VR/AR

Program Unity 3D

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย CPU Intel Core i5 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Android Studio

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


ระบบการจำลองนิทรรศกาารของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบภาพเสมือนจริง (Virtual Reality)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายณัฐกร ระยับศรี
5811011802025

นางสาวณัฐนี ถุงทอง
5811011802041

นายวันชนะ บัวศรี
5811011802047