การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์


The Application Development on Android Operating Systems :

Tracking System the Requirement of Things. ( Namely, I’m find )

รายละเอียดพอสังเขป


แอปพลิเคชันในปัจจุบันมีจำนวนมากและหลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแต่ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อติดตามหาสิ่งของโดยเฉพาะซึ่งแอปพลิเคชันติดตามหาสิ่งของบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถลงทะเบียนสมาชิกเก็บข้อมูลผู้ใช้งานโพสต์รูปภาพและข้อความแสดงความคิดเห็นเพื่อสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชันติดตามหาสิ่งของบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามหาสิ่งของที่ต้องการและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการโดยการโพสต์รูปภาพและข้อความของสิ่งของที่ต้องการซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยแอปพลิเคชันจะมีการนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยข้อความและภาพนิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามหาสิ่งของที่ต้องการโดยเนื้อหาที่นำเสนอคือการใช้ Android Studio ซึ่งโปรแกรม Android Studio เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

JavaScript, C++

Database

MySQL

Web Server

phpmyadmin.net

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i7 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Android Studio, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ภาพหน้าจอ Applicationวีดีโอแนะนำแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การติดตามหาสิ่งของต้องประสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิสิทธิพงศ์ ไกรกรึง
5811011802017

นายสุธิชัย จุ้ยนวล
5811011802031

นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม
5811011802045