การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมความงามของหงส์ทองแห่งดุสิตธานี


The Development of Application on Android Operating Systems, Augmented Reality Technology the Story of Smart Swan in Dusit Thani.

รายละเอียดพอสังเขป


แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมความงามแห่งหงส์ทองแห่งดุสิตธานี จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการนำเสนอเรื่องราวของละครหงส์ทองและสวนดุสิต คณะจึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาในรูปแบบความเป็นจริงเสริมให้กับผู้ที่มีความสนใจและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


โปรแกรม Andriod Studio 3.0

โปรแกรม Unity

โปรแกรม BlueStacks

โปรแกรม Adobe Illustrator

โปรแกรม Adobe Audition

โปรแกรม Adobe Premiere Pro

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมความงามของหงส์ทองแห่งดุสิตธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวธนภรณ์ เบญจโสภาค
5811011802027

นางสาวรัชต ธานี
5811011802043

นายกาญจนภูมิ ผงยา
5811011802081