การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบแจ้งเตือนตามพิกัด


The Application Development on Android Operating Systems: Notification System Using Positioning.

รายละเอียดพอสังเขป


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบแจ้งเตือนตามพิกัด เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้บันทึกความจำเพื่อต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนลงในแอปพลิเคชันและบันทึกพิกัดสถานที่จาก Google Map ลงในหน้าบันทึกข้อมูลของแอปพลิเคชัน ต่อจากนั้นแอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนข้อความที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้เมื่อผู้ใช้งานเดินทางเข้าไปในพิกัดสถานที่ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ในหน้าการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน โดยแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับ GPS ของผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการจับสัณญาณกับพิกัดสถานที่ใน Google Map เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

JavaScript, C++

Google Map

API

Android Studio

Application

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i7 ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Sqlite, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบแจ้งเตือนตามพิกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีอเนก
อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวณฐมลวรรณ อาสน์สถิตย์

5811011802063

นายพชร จิตต์วรจินดา

5811011802077

นายปรัชญา นางาม

5811011802086