ติดต่อเรา

ข้อมูล / ติดต่อเรา

หลักสูตรและสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาคารเรียน 32 ชั้น 5 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

: 02-2445747

: 082-9857193

TOP