หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ


หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พุทธศักราช 2551

------------------------------------------

1.       ชื่อหลักสูตร

 

(ชื่อภาษาไทย)                บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ชื่อภาษาอังกฤษ)           Bachelor of Business Administration Program in

Business Computer

 

2.       ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม :                       บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                    Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ :                    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                    B.B.A. (Business Computer)

 

3.       หน่วยงานรับผิดชอบ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ        แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

4.       ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในปัจจุบัน เป็นส่วนสำคัญ ที่มีความพยายามในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การทรงปัญญา  ที่มาจากการจัดการความรู้ อันเกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การ บัณฑิตที่ได้รับเลือกเข้าสู่องค์การในอนาคตจะต้องเป็นบัณฑิตที่สามารถบริหารความรู้ของตัวเองได้อย่างบูรณาการ ไม่ยึดติดกับองค์ความรู้เฉพาะด้านของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จุดเน้นของหลักสูตรอยู่ที่การเรียนรายวิชาตามกระบวนการหรืองานที่ต้องทำในธุรกิจ มากกว่าวิชาที่เน้นทฤษฎีที่ต้องรู้เพียงอย่างเดียวและยังได้เพิ่มรายวิชาใหม่ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น รายวิชาทางด้านธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเหล่านี้จะเป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงาน และเสริมด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่ทันสมัยในช่วงเวลานั้นๆ  โดยจะมีรายวิชาสำหรับสรุปและประยุกต์แนวคิดที่ได้จากการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง

บัณฑิตที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรใหม่นี้ จะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ  อย่างโดดเด่นทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำ ซึ่งเป็นความสามารถหลักของพนักงานในองค์การชั้นนำในปัจจุบัน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

�ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ สู่สังคม

 อย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรม และก้าวล้ำนำสมัย�

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะสม ด้านความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบธุรกิจ  

      ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีเครือข่าย และระบบสารสนเทศ

 4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบการ การแก้ปัญหา

       การวิเคราะห์สภาพการณ์ทางธุรกิจ เรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อ

       พัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ

4.3    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

       มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิต

1.       ชื่อหลักสูตร

 

(ชื่อภาษาไทย)                บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ชื่อภาษาอังกฤษ)           Bachelor of Business Administration Program in

Business Computer

 

2.       ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม :                       บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                    Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ :                    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                    B.B.A. (Business Computer)

 

3.       หน่วยงานรับผิดชอบ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ        แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

4.       ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในปัจจุบัน เป็นส่วนสำคัญ ที่มีความพยายามในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การทรงปัญญา  ที่มาจากการจัดการความรู้ อันเกิดจากประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การ บัณฑิตที่ได้รับเลือกเข้าสู่องค์การในอนาคตจะต้องเป็นบัณฑิตที่สามารถบริหารความรู้ของตัวเองได้อย่างบูรณาการ ไม่ยึดติดกับองค์ความรู้เฉพาะด้านของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จุดเน้นของหลักสูตรอยู่ที่การเรียนรายวิชาตามกระบวนการหรืองานที่ต้องทำในธุรกิจ มากกว่าวิชาที่เน้นทฤษฎีที่ต้องรู้เพียงอย่างเดียวและยังได้เพิ่มรายวิชาใหม่ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น รายวิชาทางด้านธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเหล่านี้จะเป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงาน และเสริมด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่ทันสมัยในช่วงเวลานั้นๆ  โดยจะมีรายวิชาสำหรับสรุปและประยุกต์แนวคิดที่ได้จากการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง

บัณฑิตที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรใหม่นี้ จะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ  อย่างโดดเด่นทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำ ซึ่งเป็นความสามารถหลักของพนักงานในองค์การชั้นนำในปัจจุบัน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

�ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ สู่สังคม

 อย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรม และก้าวล้ำนำสมัย�

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะสม ด้านความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบธุรกิจ  

      ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีเครือข่าย และระบบสารสนเทศ

 4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบการ การแก้ปัญหา

       การวิเคราะห์สภาพการณ์ทางธุรกิจ เรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อ

       พัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ

4.3    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

       มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิต

5.       กำหนดการเปิดสอน

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 

6.       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

6.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่สี่ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  หรือ

6.2  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (แสดงในภาคผนวก ค.)

 

7.       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 

7.1   ผ่านการคัดเลือก หรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือ    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.2   เกณฑ์อื่นใดให้เป็นไปตามประกาศเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 

8.       ระบบการศึกษา

 

8.1  ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น สองภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละสิบห้าสัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่สองได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ โดยให้ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ

            8.2  ระบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล การสำเร็จการศึกษา  

                   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

       พ.ศ. 2548

 

9.       ระยะเวลาการศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสามปีการศึกษา  และอย่างมากไม่เกินแปด ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.1 หรือ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกินสี่ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.2

10.     การลงทะเบียนเรียน

 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในแต่ละภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต และไม่เกินยี่สิบสองหน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินเก้าหน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใดในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (แสดงในภาคผนวก ก.)

 

11.     การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 

การวัดผลการสอบแต่ละวิชาจัดออกเป็นลำดับขั้น ซึ่งมีหน่วยคะแนนประจำดังนี้

 

ตารางที่ 1 แสดงลำดับขั้นการวัดผล ความหมายและแต้มระดับคะแนน

 

ลำดับขั้น

ความหมาย

แต้มระดับคะแนน

          A

            ดีเยี่ยม

4.00

          B+

            ดีมาก

3.50

          B

            ดี

3.00

          C+

            ค่อนข้างดี

2.50

          C

            พอใช้

2.00

          D+

            ค่อนข้างอ่อน

1.50

          D

            อ่อน

1.00

          F

             ตก

0

           

 

การสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (แสดงใน ภาคผนวก ข.) และขอแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้ว ถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปจากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า มีสิทธิยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

12.     จำนวนนักศึกษา

12.1 จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา

 

           ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2552-2556

 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่

ปีการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

ชั้นปีที่ 1

120

120

120

120

120

ชั้นปีที่ 2

 

120

120

120

120

ชั้นปีที่ 3

 

 

120

120

120

ชั้นปีที่ 4

 

 

 

120

120

รวม

120

240

360

480

480

 

          12.2 จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2555-2559

 

ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2555

120

2556

120

2557

120

2558

120

2559

120

 

13.     สถานที่และอุปกรณ์การสอน

 

13.1     สถานที่เรียน  ใช้อาคารเรียนรวม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

13.2     อุปกรณ์การเรียนการสอน  ใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนโยบายแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษาแรก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง

13.3     ห้องสมุด ใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ  เพื่อใช้ในการเรียน การค้นคว้า หาความรู้ และการวิจัย


 

14.     ห้องสมุด

 

ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาจะมีทั้งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่ ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Office of Academic Resources and Information Technology) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา รวมถึงข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบ Intranet และ Internet ซึ่งมีรูปแบบการบริการ เช่น Database,              e-studying, e-research, e-book, Media, Video on Demand เป็นต้น

 

สำหรับงานบริการต่างๆ  ภายในห้องสมุดเสมือนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 

14.1 อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต (Intranet and Internet)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ต      เพื่อเป็นการสนับสนุนการสอน ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษา และศูนย์การศึกษาระบบทางไกล ยังเป็นการสนับสนุนให้ นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนสื่อสารกับผู้สอนโดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

14.2 วีดิทัศน์ตามคำขอ (Video on Demand)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสร้างระบบการรับชมวีดิทัศน์ในรูปแบบใหม่ สำหรับให้บริการวีดิทัศน์ แก่นักศึกษาหลายๆ คน ในเวลาเดียวกันในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกับสื่อ วีดิทัศน์ได้ (Interactive) โดยใช้สื่อเพียงชุดเดียวเท่านั้น จึงเกิดเป็นระบบวีดิทัศน์ตามคำขอหรือ Video on Demand (VOD) โดยใช้รูปแบบการแปลงรูปแบบข้อมูลเทปวีดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล วีดีทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Video Files) ที่มีข้อเด่นสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบคอมพิวเตอร์ และมีความคงทนของข้อมูลสูง สามารถปรับแต่งหรือแก้ไขได้ง่ายกว่าเดิมสำหรับเนื้อหาที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเหมาะสม

 

14.3 ฐานข้อมูล (Database)

 

ฐานข้อมูล บทคัดย่อและเนื้อหา (Abstract and Full Text)

 

�        ฐานข้อมูลAcademic Research Library

เนื้อหาข้อมูลประกอบด้วย สารบัญ บทคัดย่อ บทความเต็ม และมีรูปภาพ กราฟ และแผนภูมิจากวารสาร กว่า 1,500 ฉบับ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้น เช่น คำต่างๆ ข้อความ ชื่อบุคคล ชื่อสถาบัน ปี เป็นต้น และสามารถแสดงผลการค้นทางจอภาพ ทางเครื่องพิมพ์ (Printer) หรือจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล (File) ได้

�       ฐานข้อมูล Wilson Abstracts Full Text

-          ฐานข้อมูลWilson Education Abstracts Full Text

เนื้อหาข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่า 160 แห่งทั่วโลกรวมทั้ง หัวข้อดัชนี ที่รวบรวมมาจากวารสารมากกว่า 470 แห่ง ตัวอย่างหัวข้อ เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การวัดระดับความสามารถทางการศึกษา การศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ  เป็นต้น

-          ฐานข้อมูล Wilson General Science Abstracts Full Text

เนื้อหาข้อมูลซึ่งคัดเลือกจากวารสารชั้นนำมากมายกว่า 60 แหล่งข้อมูล เช่น Scientific American ไปจนถึงวารสารเฉพาะทางที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมาก เช่น Cell Biology นอกจากนี้ยังรวบรวมสาระสังเขปและหัวข้อดัชนีมาจาก วารสาร 190 ฉบับ โดยครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ อวกาศ/ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ชั้นบรรยากาศ ชีววิทยา (ทุกสาขา) เคมี การอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อม อาหาร สุขภาพ คณิตศาสตร์ เวชภัณฑ์ โภชนาการ เป็นต้น

�       ฐานข้อมูลABI/Inform Full Text

เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลจากวารสารมากกว่า 1,500 ชื่อ โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 800 ชื่อ ที่มีเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเนื้อหาของข้อมูลครอบคลุมในสาขาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และการตลาด เป็นต้น

�       ฐานข้อมูลDissertation Abstract Online

เนื้อหาครอบคลุมวิทยานิพนธ์ ด้านปริญญาโทและเอกของประเทศแถบอเมริกาเหนือกว่า 1,400,000 ชื่อเรื่อง และมีรายละเอียดของสารนิเทศในรูปแบบของบรรณานุกรม และสาระสังเขป

�       ฐานข้อมูลสารานุกรม (Encyclopedia)

�    Grolier Encyclopedia Online มีลักษณะของข้อมูลที่มีทั้งตัวอักษร และรูปภาพ(Text and Graphics) ครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ  เรื่องราวและข่าวสารของประเทศต่างๆ  เทคโนโลยีเป็นต้น โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

-     Encyclopedia Americana 2000 Online ประกอบด้วยข้อมูล จาก ประเทศต่างๆ เป็นข่าวสารแบบวันต่อวัน

-     Grolier Multimedia 2000 ประกอบด้วยข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น World Atlas, Time Lines, Dictionary และข้อมูลการค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษาในระดับ Middle School ถึง  Junior High School

-     The New Book of Knowledge 2000 ประกอบด้วย  New of the Week ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูล (Update) ทุกๆ สัปดาห์ หัวข้อส่วนใหญ่ของ NBK  News จะเป็นหัวข้อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาบรรจุอยู่ในรูปแบบสารานุกรม (Encyclopedia) ที่ทันสมัย

�       Encarta Encyclopedia

-     Encarta  Encyclopedia Deluxe 2000 ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ในหลายๆ สาขาที่ให้ศึกษาค้นคว้าในรูป Multimedia Encyclopedia

-     Encarta Interactive World Atlas ประกอบด้วย ภาพแผนที่ขยายในรายละเอียดของสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ ในส่วนต่างๆ ของโลกแสดงเป็นแผนที่ 3 มิติ รวมถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมต่างๆ ของโลก

-     Encarta World English Dictionary เป็นการอธิบายคำศัพท์โดยใช้ภาพตัวอย่าง และคำอธิบายประกอบ

 

�       ฐานข้อมูลสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping)

เป็นการจัดการระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคัดสรรสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นสื่อมัลติมีเดียเข้ากับระบบ การจัดการฐานข้อมูลแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น    พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเมือง การศึกษา เป็นต้น

 

14.4 บริการพิมพ์ และสแกนเอกสาร (Printing and Scanning)

 

ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ Laser ที่ทันสมัย มีอัตราเร็วเฉลี่ย 32 หน้าต่อนาที และสามารถสั่งพิมพ์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 300 เครื่อง ภายในอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรมจัดการและควบคุมเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติให้บริการพิมพ์เอกสารสีด้วยเครื่องพิมพ์ Ink Jet คุณภาพเยี่ยมให้ภาพสีคมชัดและให้บริการสแกนเอกสารด้วยเครื่อง Scanner ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสามารถสแกนได้ทั้งสีและขาวดำ

 

14.5 บริการโปรแกรมประยุกต์

 

�       โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานสำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น

�    โปรแกรมประยุกต์ สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมและสำหรับงานพัฒนาสื่อ Multimedia เช่น Visual Studio, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Abode Acrobat, Macromedia Dream weaver, Macromedia Flash  เป็นต้น

�       โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discovery

 

 

ตารางที่ 4 แสดงรายการจำนวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

รายการหนังสือ

จำนวนเล่ม

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)

1,804

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

927

หนังสือที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ การจัดการ การบริหาร (ภาษาไทย)

2,569

หนังสือที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ การจัดการ การบริหาร (ภาษาอังกฤษ)

788

รวมทั้งสิ้น

6,088

ข้อมูล วันที่ 10 กรกฎาคม 2551

 

 

15.     หลักสูตร

 

15.1    จำนวนหน่วยกิต

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี         หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต         

 

15.2    โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                       135      หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า                  30      หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                                                        9         หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                6         หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                            6         หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์                          6         หน่วยกิต

                   (ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ครบ 30 หน่วยกิต)

                     ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        99      หน่วยกิต

     - กลุ่มวิชาแกน                                                            42        หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชาบังคับ                                                         42        หน่วยกิต

       - กลุ่มวิชาเลือก                                                           15        หน่วยกิต               

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           6       หน่วยกิต

 

15.3    รายวิชา

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี  จัดให้เรียน

ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ดังนี้

ก.       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30      หน่วยกิต

1)    กลุ่มวิชาภาษา            ให้เรียนไม่น้อยกว่า           9    หน่วยกิต

1500110          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                             3(3-0-6)

                                    English for Communication

1500113          ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                       3(3-0-6)

                                    English for Study Skills

1500114          ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์                                            3(3-0-6)

                                    English in Various Situations

1500115          ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                  3(3-0-6)

                                    English for Academic Purposes

            1500117          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  3(3-0-6)

        

TOP