หลักสูตร

ข้อมูล / หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะ                            วิทยาการจัดการ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย     :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in

                                 Business Computer

                                   

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย       ชื่อเต็ม   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

                                ชื่อย่อ   :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Business Administration (Business Computer)

                                ชื่อย่อ   :  B.B.A. (Business Computer)

3.  วิชาเอก  

     ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     129 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

     5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย

     5.3 การรับเข้าศึกษา

 รับนักศึกษาไทยเท่านั้น

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี พ.ศ. 2551

     6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

     6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 35(48)/2554 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

     6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7(15)/2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

     6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13(40)/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

     6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ไม่มี)

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2557

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     8.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ

     8.2 ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

     8.3 ผู้พัฒนาโปรแกรม

     8.4 ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

     8.5 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     8.6 ผู้ออกแบบงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย

     8.7 ผู้ใช้งาน ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือผู้ช่วยผู้บริหารฐานข้อมูล

     8.8 ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

9. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาราง 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน

 

ชื่อ – นามสกุล

วุฒิการศึกษา/

สถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

1. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์

    

ศศ.ม.

(รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S.

(Telecommunication Management)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ป.บัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา)

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2549

อาจารย์

ค.ศ. 2003

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2540

2. นางสาวอัญชนา  ลักษณ์วิรามสิริ

    

M.B.A.

(Management of Technology)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

B.B.A.

(Management Information System)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค.ศ. 2005

อาจารย์

ค.ศ. 2001

3. นางสาวชวาลิน  เนียมสอน

    

M.M. (Multimedia)

Swinburne University of Technology, Australia.

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ค.ศ. 2005

อาจารย์

พ.ศ. 2540

4. นางสาวกนิษฐา  ศรีเอนก

    

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

อาจารย์

พ.ศ. 2545

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

  การค้าในประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศได้อยู่ในแนวทางการค้าเสรีซึ่งเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขต พรมแดนระหว่างประเทศ ตามที่มีการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นเป็นจำนวนมากหลายแห่งในโลก โดยมีแนวโน้มที่จะต้องเกิดการขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนก้าวไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 การดำเนินการและการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ระบบประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการสื่อสาร และข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นเพื่อใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในแต่ละระดับมากยิ่งขึ้น ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจบริการ (Service based Economy)

  อินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบเครือข่ายที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบประมวลผล และสร้างการสื่อสารในระดับบุคคล และองค์กร สามารถสร้างประโยชน์แก่องค์กรธุรกิจได้ด้วยบริการต่าง ๆ ที่มีในระบบด้วยการเชื่อมโยงระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจไปยังองค์กรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน นำมาซึ่งความถูกต้อง แม่นยำ ความรวดเร็ว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขยายขอบเขตของการค้าออกไปจากเดิม และยังเป็นแหล่งที่สามารถค้นหาฐานความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจในยุคการค้าเสรี และการขยายตัวของประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะคุกคามจากภัยธรรมชาติส่งผลต่อพัฒนาการของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีการตรวจสอบควบคุมดูแลเอาใจใส่จากพนักงานพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ความชำนาญในหน่วยงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างเสริมให้มีการกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการวิจัย การพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อระบบสารสนเทศทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

  การใช้งานระบบสารสนเทศทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจจากระบบดังกล่าว ประกอบด้วย การรุกรานข้อมูล การขโมยความลับทางการค้า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศ ซึ่งภัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความตั้งใจและความประมาทของผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สถิติด้านอาชญากรรม การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและอนาคต

  ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจในหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินด้านสารสนเทศ ระบบของหน่วยงาน และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานด้วยคุณธรรม คุณภาพ สามารถปกป้องทรัพย์สิน และใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนให้ความรู้ คำแนะนำ ที่จำเป็นกับผู้ที่ให้ความสนใจ ใช้งานอย่างถูกต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการใช้ระบบสารสนเทศให้กับชุมชน สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมไทย และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล สารสนเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยี

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

    12.1  การพัฒนาหลักสูตร

   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรี และประชาคมต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัด  เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบ หรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการสร้างความสำเร็จสำหรับกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบประมวลผลให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ  สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าโดยใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงแสะสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาทุนทางด้านบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและเทคโนโลยี โดยศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของระบบกลไก การประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้วยระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

    13.1  กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกน ได้แก่ กฎหมายธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินธุรกิจ หลักการตลาด องค์การและการจัดการ การจัดการการปฏิบัติการ หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ หลักการบัญชี การบัญชีเพื่อการจัดการ

    13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

   13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

   13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก ได้แก่ รายวิชา สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

    13.3  การบริหารจัดการ

   ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ประจำคณะหรือสาขาวิชาอื่น ที่ต้องจัดการเรียนการสอน และใช้ทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนร่วมกัน เพื่อดำเนินการในเรื่องแผนการศึกษา รายละเอียดรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอน สถานที่การจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทั้งนี้การดำเนินงานด้านวิชาการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ และมัลติมีเดีย ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้จากส่วนกลางตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเพื่อขอใช้งานในแต่ละภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.1 ปรัชญาและความสำคัญ

           1.1.1 ปรัชญา

สร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ มีความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจสู่สังคม อย่างมีคุณค่า ด้วยปัญญา จริยธรรมและก้าวล้ำนำสมัย บนปัจจัยพื้นฐานของความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารธุรกิจที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ

           1.1.2 ความสำคัญ

 มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สามารถประยุกต์ใช้งานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานหรือธุรกิจของตนเอง อีกทั้งบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีระบบ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์ โดยเน้นความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

 1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีความเสียสละ อดทน เพียรพยายาม ประหยัด มีบุคลิกภาพที่ดี ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

 1.2.2 มีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คิดเป็น ทำเป็น สามารถประยุกต์ใช้งาน เลือกวิธีการการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง

1.2.3 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ พัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม

1.2.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ในการดำเนินธุรกิจ การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร มีภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 

1.2.5 มีความสามารถในการวางแผนงาน จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน การนำแผนงานไปปฏิบัติ การควบคุม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคล ตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และประเมินผลการดำเนินงาน

1.2.6 มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

1.2.7 มีความสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

    ดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

ตาราง 2.1 แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. แผนการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และใช้แผนกลยุทธ์ของหลักสูตรในการดำเนินการบริหารงานให้สอดคล้องกัน

1.1 รายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและมีการดำเนินโครงการตามแผน เกินกว่าร้อยละ 80

1.2 ติดตามประเมินการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

1.2.1 รายงานรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ(มคอ.4) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา

1.2.2 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

1.2.3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากรายงานนับจากปีที่ 2 เป็นต้นไป)

1.2.4 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา

1.2.5 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพประจำปีการศึกษา

1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน

1.3.1 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา สำหรับรายวิชาที่มีการเชิญวิทยากรเข้ามามีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน

1.3.2 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

1.4 การประชุม สัมมนาและการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร

1.4.1 รายงานผลการดำเนินงาน หรือรายงานผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนาของอาจารย์ ประจำหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

1.4.2 นักศึกษา รายงานผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อมีส่วนในการพัฒนาความรู้ และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในแต่ละปีการศึกษา

2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

 

2.1 โครงการวิจัย การติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง

2.1.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ ที่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

2.1.2 บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2 รายงานโครงการความร่วมมือ หรือผลการดำเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอก หรือรายงานการวิจัยร่วม ในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ/เรื่อง

3. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1 โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล

3.1 เอกสารรายงานโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอนการวัดและประเมินผล หรือ รายงานการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

3.2 เอกสาร/รายงานการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และหรือ วิชาชีพการจัดการเรียนการสอนที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร

3.3.1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน

3.3.2 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา

3.4 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สำหรับการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 รายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สำหรับการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ


 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

 1.1 ระบบ

ระบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก.)

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 ไม่มี

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

 ไม่มี

2.  การดำเนินการหลักสูตร

    2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

          ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

          ภาคการศึกษาที่  2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ หรือ

 2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค.)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3. ผ่านการพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้พื้นฐานและความสามารถพิเศษ

      2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

            2.3.1 ขาดความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           2.3.2 ขาดความพร้อมในการปรับตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการรับรู้ในเนื้อหารายวิชาประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

 2.4.1 จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระหว่างการศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

 2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และพัฒนาการด้านการรับรู้ของผู้เรียนระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ตาราง 3.1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2559                          (หน่วย : คน)

 

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2555

2556

2557

2558

2559

ชั้นปีที่ 1

120

120

120

120

120

ชั้นปีที่ 2

-

120

120

120

120

ชั้นปีที่ 3

 -

-

120

120

120

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

120

120

รวม

120

240

360

480

480

จำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

TOP