มคอ.3

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ

รายวิชา ไฟล์เอกสาร
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 55 56 220716_180747.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 57 58 220716_180906.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษารหัส 55 56 220716_181016.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษารหัส 57 58 220716_181044.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 59 050817_215247.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 58 050817_215342.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 57 070817_170324.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 59 050817_215556.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 58 050817_215639.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 57 070817_171049.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 070817_181131.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 59 070817_181156.pdf
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 58 070817_181217.pdf
รายละเอียดรายวิชาภาคสนาม (มคอ.4) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาปีที่ 4 รหัส 57 070817_181257.pdf

TOP