มคอ.5

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ

รายวิชา ไฟล์เอกสาร
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 55 56 240716_195745.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษารหัส 57 58 240716_195930.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษารหัส 55 56 240716_200040.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษารหัส 57 58 240716_200203.pdf
1/2558 รายวิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 280916_161239.docx
1/2558 รายวิชา 1500116 จริยศาสตร์ 280916_161225.doc
1/2558 รายวิชา 2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 280916_161414.doc
1/2558 รายวิชา 3601601ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 280916_161141.doc
1/2558 รายวิชา 3661101 องค์การและการจัดการ 280916_161129.doc
1/2558 รายวิชา 3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ 280916_161118.doc
1/2558 รายวิชา 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ 280916_161054.doc
1/2559 รายวิชา 3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ 280916_162112.docx
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 59 050817_215836.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 58 050817_220017.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 57 050817_220044.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 59 050817_220130.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 58 050817_220229.pdf
รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 57 050817_220318.pdf

TOP