สื่อการเรียน

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา รายวิชา ไฟล์เอกสาร
3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm) 080816_152508.rar
3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer Application in Business Research ) 080816_152644.rar

TOP