การบริหารจัดการ

ไฟล์เอกสาร
รายงานการประชุมหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(14) / 2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
รายงานการประชุมหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(13) / 2554 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
รายงานการประชุมหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(12) / 2554 วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม 32 ชั้น 5
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นโยบายการบริหารงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

TOP