ความก้าวหน้าทางอาชีพ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 ปี 2551

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (แสดงในภาคผนวก ค.)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. สอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 3. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ

ความก้าวหน้าของอาชีพและความต้องการของสังคม*

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ในสาขาวิชา และมีความตั้งใจในการศึกษา จะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการได้  การทำงานเป็นโครงการร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถเป็นพื้นฐานการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นความต้องการอย่างมากในสังคมปัจจุบันสำหรับการประกอบวิชาชีพ   ตัวอย่างอาชีพมีดังนี้

 • อาชีพในองค์กรธุรกิจทุกส่วนงาน เช่น ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายลอจิสติกส์ และส่วนงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูล สารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     (IT Officer)
 • ผู้พัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • ผู้ออกแบบกราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ (Graphic and Web site designer)
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web master/Web Administrator)
 • เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย (Network Support)
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Development and Designer)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA: Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • อาชีพอิสระอื่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ

มูลค่าเพิ่มที่หลักสูตร จัดให้แก่นักศึกษา (จุดเด่น)

 • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสำคัญในการสร้างความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
 • จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค โดยบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี อันทันสมัย ครบกระบวนการ
 • เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ เชิงบูรณาการ
 • เน้นการสร้างโครงการ การจำลองสถานการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารมืออาชีพ วิทยากรภายนอก และพันธมิตรด้านการศึกษาและด้านธุรกิจ
 • เน้นการเข้าฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานที่ล้มเหลว และ หรือ ประสบความสำเร็จ
 • เน้นความสามารถ และสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ อย่างถูกต้อง และมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมๆ กับการดำเนินชีวิต

 หมายเหตุ * ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องตั้งใจในการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยงกับการศึกษาตามแผนที่ได้จัดไว้ให้ครบถ้วน และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปัจจุบัน) ปี 2554

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (แสดงในภาคผนวก ค.)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. สอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 3. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการสำเร็จ

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศในองค์กร
 2. ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 3. ผู้พัฒนาโปรแกรม
 4. ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
 5. นักออกแบบงานกราฟิกและสื่อประสม
 6. ผู้ใช้งาน ดูแลระบบหรือผู้ช่วยบริหารฐานข้อมูล
 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายในองค์กร
 8. ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

TOP