นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงผลงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University Startup Thailand League 2020 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ และผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 4 ทีม โครงการกองทุน ยุวสตาร์ทอัพ นำเสนอผลงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ณ True Digital Park กรุงเทพฯ