คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

PHORRAMATPANYAPRAT TONGPRASONG


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลัดดา สวนมะลิ

LADDA SUANMALI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชวาลิน เนียมสอน

CHAWALIN NIAMSORN


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

ANCHANA LAKVIRAMSIRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนิษฐา ศรีเอนก

KANITHA SRIANEK


TOP