โครงการเสริมทักษะวิชาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวข้อ " Digitally Thailand " และหัวข้อ "Business Wealth S

   งานสัมมนาโครงการเสริมทักษะวิชาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวัน 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้อง 506 และ 507 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ โครงการเสริมทักษะวิชาการทางคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยวิทยากรดังต่อไปนี้ คุณตำหนัก มะโหฐาน ในหัวข้อ " Digitally Thailand " และ คุณอัมพรชัย มณีแสงสาคร ในหัวข้อ "Business Wealth Social Media, and Algorithms"

 

 

 

TOP