กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจและการผลิตและการดำเนินงานจากสถานประกอบการจริง ในรายวิชาการจัดการเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา ผศ.ดร. ธนาการ ปักษา

 

TOP