การฝึกจับจีบโต๊ะของนักศึกษาปี 2 รหัส 58

ณ ห้อง 505 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   ขอขอบคุณท่านวิทยากร อ.เอกชัย จากศรีพรหม และผู้ช่วยวิทยากร นายธนวัฒน์ รัตนเดโช ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ ทักษะ การเย็บกระโปรงโต๊ะ เป็นมูลค่าเพิ่มกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

TOP