โครงการวิถีชีวิตพุทธมามกะไทยประจำปี 2560 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมโครงการวิถีชีวิตพุทธมามกะไทยประจำปี 2560 ในวันที่ 9-10 กันยายน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

 

 

TOP