การนำเสนอแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีการนำเสนอแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 32 ห้อง506 จำนวน 7 กลุ่ม


 

TOP