การนำเสนอแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 3

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มีการนำเสนอแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 32 ห้อง 506

 


   

TOP