การนำเสนอแนวคิดโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 4

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มีการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 8 พฤษถาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 32 ห้อง 506

TOP