การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

     การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก 

ประธานกรรมการ

   ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ 

ที่ปรึกษา

   รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ คุรุธัช

คณะกรรมการ

   ดร.กิ่งกาญน์ ทองงอก

   อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

TOP