สัมมนาเชิงวิชาการ

เจาะโอกาสรวยด้วยธุรกิจ Delivery
วันที่ลง : 06/06/2016

ธุรกิจ Delivery เป็นธุรกิจที่จัดหาสินค้าและบริการที่ส่งมอบถึงบ้านของลูกค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าธุรกิจที่สามารถจัดหาสินค้าและการบริการได้อย่างมีคุณภาพ และบริการได้อย่างดีเยี่ยมและรวดเร็วนั้น สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวนั้นควรมีจุดแข็งเพื่อสร้างสมรรถภาพในการแข่งขันกับธุรกิจคู่แข่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้คงไว้

Understand Yourself And Others: Skill For Success
วันที่ลง : 06/06/2016

ธุรกิจ Delivery เป็นธุรกิจที่จัดหาสินค้าและบริการที่ส่งมอบถึงบ้านของลูกค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าธุรกิจที่สามารถจัดหาสินค้าและการบริการได้อย่างมีคุณภาพ และบริการได้อย่างดีเยี่ยมและรวดเร็วนั้น สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวนั้นควรมีจุดแข็งเพื่อสร้างสมรรถภาพในการแข่งขันกับธุรกิจคู่แข่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้คงไว้

TOP