หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานในสำนักงาน" เพื่อบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์กับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณีและอาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้