ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
มคอ.5 ปี 1 รหัส 62 TQF5-ปี1-2-61.pdf
มคอ.5 ปี 2 รหัส 61 TQF5-ปี1-2-60.pdf
มคอ.5 ปี 3 รหัส 60 TQF5-ปี2-2-60.pdf
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
มคอ.5 ปี 1 รหัส 62 TQF5-ปี1-2-61.pdf
มคอ.5 ปี 2 รหัส 61 TQF5-ปี1-2-60.pdf
มคอ.5 ปี 3 รหัส 60 TQF5-ปี2-2-60.pdf
มคอ.5 ปี 4 รหัส 59 TQF5-ปี3-2-60.pdf
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
มคอ.5 ปี 1 รหัส 61 TQF5-ปี1-2-61.pdf
มคอ.5 ปี 2 รหัส 60 TQF5-ปี1-2-60.pdf
มคอ.5 ปี 3 รหัส 59 TQF5-ปี2-2-60.pdf
มคอ.5 ปี 4 รหัส 58 TQF5-ปี3-2-60.pdf
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
มคอ.5 ปี 1 รหัส 61 TQF5-ปี1-1-61.pdf
มคอ.5 ปี 2 รหัส 60 TQF5-ปี1-1-60.pdf
มคอ.5 ปี 3 รหัส 59 TQF5-ปี2-1-60.pdf
มคอ.5 ปี 4 รหัส 58 TQF5-ปี3-1-60.pdf
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
มคอ.5 ปี 1 TQF5-ปี1-2-59.pdf
มคอ.5 ปี 2 TQF5-ปี2-2-59.pdf
มคอ.5 ปี 3 TQF5-ปี3-2-59.pdf
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
มคอ.5 ปี 1 TQF5-ปี1-1-59.pdf
มคอ.5 ปี 2 http://dbizcom.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/TQF5-ปี2-1-59.pdf
มคอ.5 ปี 3 TQF5-ปี3-1-59.pdf