ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

ประธานหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล การสื่อสารโทรคมนาคม

และจริยธรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล งานกราฟิก

และเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล

และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ การวิจัยทางธุรกิจดิจิทัล

และการตลาดดิจิทัล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การจัดการเครือข่ายและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ธนากร ปักษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และแผนธรุกิจดิจิทัล