หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ทางOnline ผ่าน Microsoft Teamsโดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นประธานกรรมการร่วมกับกรรมการ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช และผศ.ดร.ภัคพร กระจาดทอง เป็นเลขานุการ