วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เดินทางไปทำกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ณ สถานที่แรก ถ้ำเขางู สถานที่2 ถ้ำเขาบิน และสถานที่สุดท้าย ณ เขาแก่นจันทร์ จังหวัดราชบุรี