หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ การบริหารธุรกิจดิจิทัลด้วยต้นทุนทางการศึกษาและภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 506 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว