หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ การบริหารธุรกิจดิจิทัลด้วยต้นทุนทางการศึกษาและภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 506