หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญมุ่งสู่การแข่งขัน ปี พ.ศ.2562 (ปีที่6) ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 506 อาคารเรียนรวม 32 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อาจารย์พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามชั้นปีและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีศักยภาพในการเตรียมตนเพื่อเป็นบัณฑิตในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล